King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

กิจกรรม

ต.ค.
65
สำนักคอมพิวเตอร์ ได้มีการดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ "Adobe Creative Cloud" สำหรับใช้ในห้องบริการคอมพิวเตอร์กลาง (สำนักหอสมุด) และห้องเรียนปฏิบัติการต่างๆ
กรณีบุคลากรท่านใดที่ต้องการใช้งานสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าใช้บริการได้ที่หน่วยงานโดยตรง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใช้บริการ Adobe Creative Cloud ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น
ก.พ.
65
สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. ร่วมกับ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา จัดเตรียมสนามสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์สอบ มจธ.
โดยระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักคอมฯ ก็ได้มีการตรวจสอบความพร้อมของระบบ Digital Testing ภายในสนามสอบ ก่อนทำการจัดการทดสอบจริง ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับนั่งสอบทุกๆเครื่อง, อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย, กล้องวงจรปิดในห้องสอบ, อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ Digital Testing ในสนามสอบ และเตรียมห้องสอบจำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง CB2104 , CB2105 และห้อง CB2108 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจัดการทดสอบ และยังรับผิดชอบหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ และกรรมการคุมสอบด้วย

กลับสู่ด้านบน