King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

สำนักคอมพิวเตอร์


บริการดุจเม็ดทราย ดอกไม้ และสายน้ำ


“เราให้บริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสนับสนุนการทำวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการให้บริการวิชาการแก่สังคม”

ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2532 ให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ทำให้ภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหารของมหาวิทยาลัย ในการนำและพัฒนาเทคโนโลยีเหมาะสมและ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมาใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้นำในการร่วมสร้างนวัตกรรมด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การเป็น Digital University


พันธกิจสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย


ภารกิจสำนักคอมพิวเตอร์

1. สร้างนวัตกรรมเพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

2. บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหารสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ

4. บริการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

5. บริการห้องเรียน ห้องประชุมที่ทันสมัย

6. บริการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร

7. บริการวิชาการแก่ชุมชน

8. สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการของมหาวิทยาลัย


ขอบเขตหน้าที่และงานบริการ

ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ

+ งานบริการระบบเครือข่ายหลัก

+ งานบริการระบบเครือข่ายไร้สาย

+ งานบริการอินเทอร์เนต

+ งานบริการโทรศัพท์

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ

+ งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

+ งานบริการ Call Center และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

+ งานนบริการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

+ งานบริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับให้บริการดาวน์โหลด

ฝ่ายพัฒนาระบบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ

+ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

+ ระบบอินทราเน็ต

+ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

+ ข้อความสั้น (SMS)

ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และบริการโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงให้บริการห้องเรียนและห้องประชุมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

+ บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย

+ บริการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรม และอุปกรณ์

+ บริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน และห้องประชุมของมหาวิทยาลัย

สำนักงานผู้อำนวยการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการต่าง ๆ ตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์

+ งานบริหารทั่วไป/งานธุรการ

+ งานบุคคล

+ งานการเงิน

+ งานพัสดุ

+ งานนโยบายและแผน

+ งานประกันคุณภาพ


กลับสู่ด้านบน