King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

ร่วมงานกับเรา (Join Us)


We are HIRING!! | มาร่วมทำงานกับพวกเรา

สมัครงาน | ตำแหน่ง : IT Project Manager

ความรับผิดชอบ:

 • 1. วางแผนและบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 2. กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการทำงาน

 • 3. ติดตามและบริหารโครงการให้สามารถดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้

 • 4. สื่อสารกับคณะทำงาน ทีมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

 • 5. รายงานความคืบหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ

 • 6. สร้างความเข้าใจร่วมกันในคณะทำงาน

 • 7. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ

 • 8. ดูแลให้มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นไปตามข้อกำหนด

 • 9. ระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา


 • คุณสมบัติ:

 • 1. มีความเข้าใจเรื่องการบริหารโครงการและการวางแผน

 • 2. มีทักษะในการนำทีมและการสื่อสารที่ดี

 • 3. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้

 • 4. มีสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงาน

 • 5. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน หรือพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่เกี่ยวข้อง

 • 6. มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง หรืองานที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)


 • APPLY NOW


  สมัครงาน | ตำแหน่ง : IT Business Analyst

  ความรับผิดชอบ:

 • 1. สำรวจและเข้าใจความต้องการในการดำเนินงานโครงการ เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 2. สื่อสาร สร้างความเข้าใจและประสานงานเพื่อส่งมอบโครงการ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการแท้จริง กับคณะทำงาน ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 • 3. ออกแบบข้อกำหนดและความต้องการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 4. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการตามข้อกำหนด

 • 5. ร่วมควบคุม และจัดการงานโครงการให้สามารถดำเนินงานตามกำหนดได้

 • 6. ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการที่ได้รับ


 • คุณสมบัติ:

 • 1. มีทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 2. มีทักษะการสื่อสาร รายงาน นำเสนอได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

 • 3. มีความสามารถทำงานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะทำงาน ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้อง

 • 4. มีความเข้าใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฒ

 • 5. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่เกี่ยวข้อง

 • 6. มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง หรืองานที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)


 • APPLY NOW


  สำนักคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

  อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) ชั้น 7-9
  126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

  เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  กลับสู่ด้านบน