King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

การใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา และระบบ Customer Relationship Management (CRM) สำหรับรับสมัครระดับปริญญาตรีในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา และระบบ Customer Relationship Management (CRM) สำหรับรับสมัครระดับปริญญาตรี” ให้กับผู้ประสานงาน และผู้รับผิดชอบงานรับสมัครเข้าศึกษาประจำคณะ/สาขาวิชา ณ อาคารเรียนรวม 2 (CB2)

โดยระบบรับสมัครนักศึกษา และระบบ Customer Relationship Management (CRM) จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการสมัครในทุกรูปแบบ และเอื้อต่อการใช้งานของผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร รวมทั้งสามารถให้บริการอย่างมืออาชีพผ่านระบบ Customer Relationship Management: CRM เพื่อช่วยในการบริหารจัดการลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ในทุกรูปแบบและทุกระดับการศึกษา ซึ่งระบบสามารถสื่อสารและส่งต่อข้อมูลที่ผู้เรียนมีความสนใจผ่านช่องทาง web portal หรือทาง e-mail

ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ ในฐานะผู้ดูแลโครงการระบบรับสมัครนักศึกษา และระบบ CRM ได้ร่วมจัดการอบรม เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือผู้ใช้งานในระหว่างการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

  • 1. การบันทึกแผนการรับสมัคร

  • 2. การกำหนดเกณฑ์การรับสมัคร

  • 3. การกำหนดห้องสัมภาษณ์

  • 4. การส่งอนุมัติเกณฑ์การรับสมัคร
  • และการฝึกอบรมครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย สำนักคอมพิวเตอร์ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี