King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนโยบาย ให้บริการยืม Notebook สำหรับนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. จึงได้ดำเนินการจัดซื้อ Notebook จำนวน 500 เครื่อง และได้ส่งมอบเครื่องให้กับสำนักหอสมุด โดยมีสำนักหอสมุดเป็นผู้ให้บริการยืม-คืนแก่นักศึกษา

โดยในระหว่างวันที่ 15 - 28 ม.ค. 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ทำการจัดเตรียมเครื่องให้พร้อมต่อการยืมใช้งานของนักศึกษาในรอบถัดไปโดยการ ซ่อมบำรุงรักษา ด้วยการเคลียร์ข้อมูลภายในเครื่อง ติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือลงโปรแกรมใหม่ และตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความชำรุดเสียหาย เช่น พื้นที่เก็บข้อมูล (Storage) และ ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์ รวมถึงกระเป๋าสำหรับใส่เครื่อง

ซึ่งหลังจากได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ส่งมอบ Notebook ให้กับสำนักหอสมุด เพื่อเปิดให้บริการยืมแก่นักศึกษาในเทอม 2/2564 โดยปัจจุบันมีนักศึกษายืมเครื่องใช้แล้วรวมทั้งสิ้น 477 เครื่อง

และถ้าหากน้องๆ คนไหนที่ต้องการใช้บริการยืม Notebook รอบต่อไป สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook :Computer Center of KMUTT