King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ


ประกาศ 📍
สำหรับแบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต ทุกแบบคำขอฯ นั้น ท่านไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่ให้ท่านกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนลงในแบบคำขอฯด้วย

แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต


 สำหรับบุคลากร แบบคำขอนี้ใช้สำหรับ
 • ๐ ขอ Email ใหม่ สำหรับบุคลากรใหม่ที่ยังไม่เคยมี Email

 • ๐ ขอ Username / Password ใหม่ สำหรับบุคลากรที่มี Email อยู่แล้วแต่ลืม หรือทำหาย

 •  สำหรับหน่วยงาน แบบคำขอนี้ใช้สำหรับ
 • ๐ ขอจดทะเบียน Domain Name

 • ๐ ขอเปลี่ยนแปลง Domain Name

 • ๐ ขอยกเลิก Domain Name

 • ๐ ขอใช้บริการ SSL Certtificate ของมหาวิทยาลัย (เฉพาะรูปแบบ *.kmutt.ac.th เท่านั้น)

 • ๐ ขอพื้นที่เว็บไซต์ (Homepage) สำหรับหน่วยงาน

 • ๐ ขอใช้งานฐานข้อมูล MySQL สำหรับเว็บไซต์หน่วยงาน

 • ๐ ขอ Email กลาง สำหรับหน่วยงาน

 • ๐ ขอทราบ Username และ Password สำหรับ Email กลาง และ Homepage สำหรับหน่วยงาน


 • หมายเหตุ : Oauth2 เป็นมาตรฐานในการขอ Login ระหว่าง Web Application กับ AD Server

 •  สำหรับบุคคลภายนอก แบบคำขอนี้ใช้สำหรับ
 • ๐ บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก

 • ๐ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ขอใช้บริการเท่านั้น

 •  สำหรับต่ออายุ/เปลี่ยนแปลง/อื่น ๆ