King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. ร่วมกับ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา จัดเตรียมสนามสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์สอบ มจธ.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดตั้งศูนย์สอบเครือข่าย สทศ. โดยมีมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประทศ เป็นสนามสอบ ซึ่งทาง "มจธ." นั้นก็ได้เป็นหนึ่งในสนามสอบ ภายใต้ศูนย์สอบของสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต 1 โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมดจำนวน 102 คน

ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม จึงได้เข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ รวมถึงสถานที่ติดตั้งระบบ E-Testing โดยมีการใช้พื้นที่บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ CB2103 , CB2104 , CB2105 และ CB2108

โดยระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักคอมฯ ก็ได้มีการตรวจสอบความพร้อมของระบบ Digital Testing ภายในสนามสอบ ก่อนทำการจัดการทดสอบจริง ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับนั่งสอบทุกๆเครื่อง, อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย, กล้องวงจรปิดในห้องสอบ, อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ Digital Testing ในสนามสอบ และเตรียมห้องสอบจำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง CB2104 , CB2105 และห้อง CB2108 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจัดการทดสอบ และยังรับผิดชอบหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ และกรรมการคุมสอบด้วย