King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


ช่วงเดือนที่ผ่านมา "สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล" ร่วมกับ "สำนักคอมพิวเตอร์" จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับบุคลากร มจธ.เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับฯ

โดยในครั้งนี้ได้จัดการอบรมขึ้นจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 : จัดในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 และรุ่นที่ 2 : จัดในวันที่ 5-8 กันยายน 2565

รูปแบบการจัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในการนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 74 คน

ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านเป็นอย่างดี และขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย