King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 43เมื่อวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา.. สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดย สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. ได้รับประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award จาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภายใต้ Thai University Consortium CA ซึ่งทาง มจธ. เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยไทยกลุ่มแรกที่ได้ใช้งานและได้ส่งคุณนนทวัตร จันเสน ผู้แทนและทีมงาน ซึ่งเป็นบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การสร้าง Digital ID ด้วยเทคโนโลยี PKI ภายใต้ Thai University Consortium CA ผ่านระบบ Self-Services ที่เปิดโอกาสให้กับบุคลากรภายใน มจธ. สามารถบริหารจัดการ Digital ID ได้ด้วยตนเอง” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. นำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัย/สถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ
2. อภิปรายกำหนดแนวทางของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
3. อภิปรายและประชุมกลุ่มย่อยในการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4. นำเสนอแผนการดำเนินงานและผลงานของกลุ่ม
5. นำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา
6. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
7. อบรมหัวข้อเรื่อง การพัฒนาครูต้นแบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศในโรงเรียน

และทางสำนักคอมพิวเตอร์ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ให้ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นด้วยดี