King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 41เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 (Workshop on UniNet and Computer Application: 41st WUNCA)

นำโดยผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ นายสมยศ จีนโก๊ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาข้อมูล นายจิรายุ รุจิธารณวงศ์ และนายรัฐธรรมนูญ แดงฉาน สำหรับการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก รวมถึงได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์จากผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก และผู้สนับสนุนต่าง ๆ เป็นประจำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีนี้ได้มีการจัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์