King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เข้าศึกษาดูงาน “MOD LINK Application”เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าศึกษาดูงาน “MOD LINK Application” ณ ห้องพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) โดยมีผู้บริหารและบุคลากร มจธ. ให้การต้อนรับ

และ รศ. ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีนวัตกรรมบริการ ให้การบรรยายเกี่ยวกับ “การพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล (Digital Service Innovation) สำหรับส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษา”

ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ ในฐานะผู้ดูแล MOD LINK Application และสำนักงานกิจการนักศึกษาผู้ดูแลกิจกรรมของนักศึกษา ได้ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งภายในงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่นด้วยดี