King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


ประกาศแจ้งเตือน นักศึกษาปัจจุบัน นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร
เรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Google Services


  ตามที่บริษัท Google ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace for Education ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ดังตารางด้านล่างนี้

นโยบายเดิม นโยบายใหม่
สถานศึกษา และ ผู้ใช้งานแต่ละบัญชีได้พื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่จำกัด (Unlimited) จำกัดพื้นที่เหลือ 100 TB ต่อสถานศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานโดยรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงต้องจำกัดพื้นที่ต่อผู้ใช้งานแต่ละบัญชีได้ไม่เกิน 10 GB

  มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอให้ นักศึกษาปัจจุบัน นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ที่มี Account หรือบัญชีผู้ใช้งานของ Google ภายใต้โดเมน @mail.kmutt.ac.th และมีการใช้พื้นที่มากกว่า 10 GB ทำการย้ายข้อมูลออกจาก Google Services

  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากพ้นกำหนดอาจทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้และส่งผลเสียต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอคงสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของท่านและลบข้อมูลของท่านออกจากระบบ

รายละเอียดและข้อแนะนำ

1. ทำการย้ายข้อมูลจาก Google Service (Drive, Mail, Photo) ไปยังแหล่งจัดเก็บอื่น

2. สามารถย้ายข้อมูลจาก Google Service ไปยัง Microsoft OneDrive ได้

3. พื้นที่เก็บข้อมูลของ Microsoft OneDrive สามารถจัดเก็บได้จำนวน 1 TB ต่อ Account (บัญชีผู้ใช้งาน)

4. ศึกษาวิธีจัดการไฟล์ในพื้นที่เก็บข้อมูล Google Drive ได้ที่ https://support.google.com/drive/answer/6374270


จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ

สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ.


เอกสารอ้างอิง : บันทึกข้อความ ที่ อว7607/491/2564 | บันทึกข้อความ ที่ อว7607/677/2564 |
ประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Google Services.pdfคู่มือตรวจสอบพื้นที่ Google Drive

1. คลิกที่ https://drive.google.com/ จะปรากฎดังภาพ ป้อนชื่อ login และ password ดังภาพ

2. คลิกที่ปุ่มเลือก Settings ดังภาพ

3. ที่หัวข้อ Storage จะเห็นพื้นที่ ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด


4. ถ้าต้องการทราบรายละเอียดของการใช้งาน สามารถคลิก View storage details เพื่อดูรายละเอียดได้


ดาวน์โหลดคู่มือ: คู่มือตรวจสอบพื้นที่ Google Driveคู่มือการคัดลอกข้อมูลด้วย Google Takeout

1. คลิกที่ https://takeout.google.com/ จะปรากฎดังภาพ ป้อนชื่อ login และ password ดังภาพ


2. ค่าเริ่มต้นของ Google Takeout จะเลือกให้สำรองข้อมูลทั้งหมด ให้เลือก คลิก Deselect All (ยกเลิกการเลือกทั้งหมด) ดังภาพ


3. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง คลิกเครื่องหมายถูกที่ Drive แล้วคลิก All Drive data included (รวมข้อมูลทั้งหมดในไดรฟ์)


4. คลิกเลือกโฟลเดอร์ทั้งหมดหรือเฉพาะที่ต้องการดาวน์โหลดเท่านั้น และคลิก OK


5. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง คลิก Next Step (ขั้นตอนต่อไป)


6. เลือก Export once และเลือกประเภทไฟล์เป็น Zip ขนาด 2 GB หรือมากกว่า แล้วคลิก Create export (สร้างการส่งออก)


7. ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลา โดยขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ที่ดาวน์โหลด (โปรดอย่าปิดหน้าจอจนกว่าหน้าจอจะแสดงผลดังข้อที่ 8.)


8. คลิกที่ Download เพื่อ ดาวน์โหลดไฟล์บน Google Drive ลงบนคอมพิวเตอร์


9. ให้เลือก Path ที่ต้องการบันทึกไฟล์ที่ทำการ Download โดยไฟล์จะถูกบันทึกเป็น Zip ไฟล์ ต้องทำการแตกไฟล์ก่อนเพื่อนำไฟล์มาใช้งาน

ดาวน์โหลดคู่มือ: คู่มือการคัดลอกข้อมูลด้วย Google Takeoutคู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google ไป ยัง OneDrive
ด้วย mover.io

1. เข้าเว็ปไซต์ https://mover.io/


2. คลิกเลือก Work or School account


3. ป้อน Login password ของมหาวิทยาลัย


4. Office 365 Mover จะทำการ ร้องขอสิทธิ์ของแอปในการเข้าถึงข้อมูลของเรา ให้ทำการ คลิกที่ปุ่ม ยอมรับ


5. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดง Step ในการทำงาน ให้เริ่มจาก Step 1 : Select source (ต้นทาง) โดยคลิกที่ Authorize New Connector


6. ทำการเลือก Google Drive (Single User) กดปุ่ม Authorize


7. ทำการตั้งชื่อ Display Name ของการเชื่อมต่อ แล้วทำการกดปุ่ม Authorize


8. ลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ Email @mail.kmutt.ac.th ที่ใช้งานอยู่ แล้วกดปุ่มถัดไป เมื่อทำการ login แล้วให้ กดปุ่มอนุญาต ถึงตรงนี้จะสังเกตุว่า Step 1 : Select source ของเราจะมี File และ Folders จากการเชื่อมต่อข้อมูลมาจาก Google Drive เรียบร้อยแล้ว ถัดไปให้ทำการกดปุ่ม Authorize New Connector ทางฝั่ง Step 2: Select destination (ปลายทาง)


9. ทำการเลือก OneDrive for Business (Single User) คลิกปุ่ม Authorize


10. ทำการตั้งชื่อ Display Name ของการเชื่อมต่อ แล้วทำการกดปุ่ม Authorize


11. ใช้ Email เพื่อทำการ login และทำรายการต่อไป


12. Mover OneDrive Single User จะทำการ ร้องขอสิทธิ์ของแอปในการเข้าถึงข้อมูลของเรา ให้ทำการ คลิกที่ปุ่ม ยอมรับ (มาถึงในขั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลใน Step 1 และ Step 2 จะแสดงเรียบร้อยแล้ว)

13. ทำการสร้าง Folder ใหม่ ในขั้นตอนนี้อาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ หากไม่ต้องการทำขั้นตอนนี้ให้ข้ามไปยังข้อถัดไป (เพื่อจัดระเบียบข้อมูลของเรา หากมี File หรือ Folder ที่ชื่อตรงกันอาจจะทำให้ข้อมูลทับซ้อนหรือข้อมูลมาไม่สมบูรณ์ได้) ทำการกดที่ปุ่ม Create Folder แล้วตั้งชื่อ หลังจากตั้งชื่อแล้วให้ทำการกดตกลงเพื่อสร้าง Folder หลังจากนั้นคลิกเข้าไปยัง Folder ที่เราเพิ่งสร้าง แล้วทำการ กดปุ่ม Start Copy
**หากเราไม่ต้องการที่จะทำการสร้าง Folder ใหม่เราสามารถกดปุ่ม Start Copy ได้เลย**14. หลังจากที่เราทำการ Start Copy แล้วระบบจะแสดงผลของการทำให้เราทราบ ซึ่งตรงนี้ระบบจะทำงานให้เราอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดคู่มือ: คู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google ไป ยัง OneDrive ด้วย Mover.io


กลับสู่ด้านบน