King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

วิธีเตรียมตัวกับระบบยืนยันตัวตนใหม่ (New SSO)

สำนักคอมพิวเตอร์ จะเปลี่ยนวิธีการยืนยันตัวตนของบุคลากร มจธ. ก่อนเข้าใช้งาน Application ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จากระบบเดิมเป็น Microsoft Azure Login (New SSO) เพื่อพัฒนาระบบยืนยันตัวตนของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเข้าใช้งานได้ทุก Application ด้วย Account เดียวกัน


จะเปลี่ยนไปใช้ SSO ตัวใหม่ต้องเตรียมตัวอย่างไร


1.กรณีมี Account Office 365 อยู่แล้ว
ให้ทำการเช็ค ที่ https://gosso.kmutt.ac.th ว่า Account ของท่านพร้อมใช้งานหรือไม่
 • ๐ หากระบบแจ้งว่า “Your account is SSO ready” ท่านสามารถเข้าใช้งานด้วย SSO ตัวใหม่ได้ทันที
 • ในการเข้าใช้งาน หากระบบแจ้งว่า ท่านใส่ Password ไม่ถูกต้อง ท่านจำเป็นที่จะต้องทำการ Activate Office 365 อีกครั้งก่อนใช้งาน สามารถ Activate ได้โดยเข้า https://www.cc.kmutt.ac.th แล้วไปที่ Activate Office 365 เพื่อทำการ Activate Account
 • ๐ หากระบบแจ้งว่า “Your account is not SSO ready” ให้ท่านทำการติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ หรือ ccsupport@kmutt.ac.th

  2. กรณีไม่มี Account Office 365
  ให้ท่านทำการลงทะเบียนใช้งาน Office 365 เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้น ท่านจะสามารถใช้งาน SSO ได้ภายใน 1 วันทำการ

  หากยังพบปัญหาการใช้งาน ท่านสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 111 หรือ 0-2470-9442

  Internet Account ต่างจาก Account Office 365 อย่างไร
  เดิมถ้าหากมีการใช้งาน Office 365 จะต้องใช้ @mail.kmutt.ac.th เพื่อ login เข้าใช้งาน ซึ่งจะเป็นคนละ Account กับ Internet Account ของมหาวิทยาลัยฯ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนไปใช้ SSO ตัวใหม่ การเข้าใช้ Office 365 จะถูกเปลี่ยนจาก @mail.kmutt.ac.th มาเป็น @kmutt.ac.th เพื่อให้สามารถเข้าใช้ ทุก ๆ Application ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ด้วย Account เดียวกัน

  เมื่อเปลี่ยนจาก @mail.kmutt.ac.th เป็น @kmutt.ac.th ข้อมูลอีเมลจะสูญหายหรือไม่
  การเปลี่ยนมาใช้ SSO ตัวใหม่ เป็นการเปลี่ยนแค่ Username สำหรับใช้ login เข้าระบบเท่านั้น ในส่วนของเนื้อข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Office 365 หรือ Google Mail จะยังสามารถใช้งานได้ปกติ

  เมื่อเปลี่ยนมาใช้ SSO ใหม่แล้ว อีเมล (@mail.kmutt.ac.th ) จะยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่
  @mail.kmutt.ac.th ยังสามารถใช้งาน Google Mail และบริการต่าง ๆ ของ Google ได้ตามปกติ


  Warning! ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

  ๐ ระบบจองห้องประชุม (RRS)
  ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบจองห้องเมื่อเปลี่ยนไปใช้ SSO ใหม่ (account เป็น @kmutt.ac.th)
  1. จะไม่เห็นรายการจองห้องเดิม ที่เคยจองด้วย Account @mail.kmutt.ac.th
  2. สิทธิ์ที่ถูกกำหนดไว้ก็จะหายไปด้วย ได้แก่ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (System Admin), สิทธิ์ของผู้ดูแลห้องประชุม (Secretary) **ไม่กระทบกับสิทธิ์ของผู้ใช้งานทั่วไป (User)**
  3. การเข้าใช้งานด้วย Account ใหม่ (@kmutt.ac.th) จะยังสามารถบันทึก/แก้ไขรายการจองห้องใหม่ได้ตามปกติ เสมือนกับการใช้ Account เดิม
  พบปัญหาการใช้งานระบบจองห้องประชุม ติดต่อ คุณอนุชิต ยอดสุทธิ สำนักคอมพิวเตอร์ 0-2470-9424

  ๐ MyPortal (Intranet เดิม)
  ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ MyPortal เมื่อเปลี่ยนไปใช้ SSO ใหม่ อาจส่งผลให้ระบบต่างๆที่ใช้งานภายใน MyPortal บางระบบจำเป็นต้อง login ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากระบบยังไม่รองรับ กับ SSO ใหม่ และทางสำนักคอมพิวเตอร์กำลังปรับปรุงให้สามารถรองรับ SSO ใหม่ได้ในอนาคต


 • กลับสู่ด้านบน