King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

เคาน์เตอร์บริการฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

บริการรับแจ้งปัญหา ติดต่อสอบถาม งานบริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์

ขอบเขตการให้บริการ

บริการนี้เป็นการรับแจ้งปัญหา และติดต่อสอบถาม งานบริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกทั่วไป

ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง       หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้ใช้บริการ หรือผู้ขอรับบริการ
  • แจ้งปัญหา และติดต่อสอบถาม งานบริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ฯ
  • ๐ รับแจ้งปัญหา และติดต่อสอบถามต่างๆ จากผู้ใช้บริการ หรือผู้ขอรับบริการ

  • ๐ ทำการแก้ไขปัญหา ตอบข้อคำถามต่างๆ หรือส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการบริการ

ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งปัญหา และติดต่อสอบถาม งานบริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ณ เคาน์เตอร์บริการฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์

ระดับการให้บริการ (Service Level)

เจ้าหน้าที่รับแจ้งปัญหา และตอบข้อคำถามงานบริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ในทันที แต่ในกรณีที่ปัญหานั้นไม่สามารถทำการแก้ไขปัญหาได้ในทันที เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องจะทำการประสานงาน และส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ โดยระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับแต่ละปัญหา


กลับสู่ด้านบน