King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 39สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet), และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก

โดยก่อนช่วงเวลาที่สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) กำหนดให้ส่งหัวข้อการฝึกอบรม ทีมงานได้ทำการศึกษา/ปรึกษา/พูดคุยเพื่อจัดเตรียมเนื้อหาการอบรมในหัวข้อเรื่อง Basic Python for Network Engineer: Network Monitoring using Python มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ระบบต่างๆ ที่ใช้ประกอบการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยเนื้อหาที่จัดทำนั้นเน้นการปฏิบัติและการนำไปประยุกต์ใช้งานในระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบัน หลังจากส่งหัวข้อและเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะกรรมการผู้จัดงานได้พิจารณาอนุมัติหัวข้อดังกล่าวแล้ว สมาชิกทีมงานก็ได้ทำการซักซ้อมการอบรม/การลงมือปฏิบัติในส่วนของ LAB และปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับเวลา

โดยมีสมาชิกเข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ประกอบการฝึกอบรมประกอบด้วย นายเอกมล ชาญสำโรง, นายสุนทร วิมุกตะลพ, ว่าที่รต. รุ่งโรจน์ ยินดีทิพย์ และมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมาจากหลากหลายส่วนงาน รวม 20 ท่าน สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop)ในครั้งนี้ สามารถดาว์นโหลดเนื้อหาได้ที่ http://bit.ly/33dENbR