King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

ศึกษาดูงาน ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งกลุ่มในการศึกษาดูงานออกเป็น 5 กลุ่ม ตามความรับผิดชอบโดยตรงของแต่กลุ่มงาน เช่น กลุ่มเครือข่าย/สื่อสาร ,กลุ่มระบบสารสนเทศ ,กลุ่มบริการคอมพิวเตอร์ ,กลุ่มฝึกอบรม และกลุ่มบริหารจัดการ เป็นต้น

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนางานของสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถดาวน์โหลดรายงานการศึกษาดูงาน ได้ที่นี่