King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Matlab
ในหัวข้อ "Machine Learning With Matlab"เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บ. Ascendas System (Thailand) จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรม Matlab ในหัวข้อ "Machine Learning With Matlab" ณ ห้องอบรม 4/2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Matlab ในหัวข้อต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การบริหารจัดการ และการวิจัยต่อไป ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 44 คน