King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 2 โครงการดังนี้

  • 1. โครงการแบ่งปันไอทีสู่โรงเรียนในชนบท โดยการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับการเรียนการสอน พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายให้กับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในชนบทได้มีโอกาสทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
  • 2. โครงการปันสุขสู่น้องโรงเรียนชนบท เนื่องด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์มีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชุน รวมถึงเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย
  • ในการนี้ คณะผู้จัดทำโครงการ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสิ่งของจำเป็น และ มอบเป็นค่าอาหารกลางวัน โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 ส.ค.2562 ซึ่งสามารถบริจาคและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชรา แสงทอง (ผู้ประสานงานโครงการ) สำนักคอมพิวเตอร์


    กลับสู่ด้านบน