King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ครั้งที่ 1/2561เมื่อวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ครั้งที่ 1/2561 เรื่องโครงการแบ่งปันไอทีสู่โรงเรียนในชนบท ณ โรงเรียนไตรคามวิทยาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ภายในกิจกรรมมีการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 30 เครื่อง โดยจัดสรรให้โรงเรียนละ 15 เครื่อง รวมอุปกรณ์เครือข่ายโดยมี นายสาธร พรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยาสวรรค์ และนายสุชวัชร เทพปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา เป็นตัวแทนในการรับมอบ นอกจากนั้นยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายให้แก่ครูและนักเรียน รวมทั้งทำการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนในชนบทได้มีโอกาสทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น