King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

ติดตามผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
ครั้งที่ 1/2561บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา และติดตามผลจากการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์

จากการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561นั้น พบว่าโรงเรียนได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นำไปใช้ในการทำข้อสอบของนักเรียน และลดการใช้กระดาษโดยวิธีการเรียนผ่านเว็บไซต์ Google นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้กับครูและนักเรียนอีกด้วย