King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)


ประชาสัมพันธ์ Microsoft เปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้พื้นที่ OneDrive

เนื่องจากบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้บริการพื้นที่การใช้งานOneDrive สำหรับผู้ใช้งานภาคการศึกษา โดยจะปรับลดขนาดพื้นที่ใช้งานลงจากเดิมบัญชีละ 5 TB เปลี่ยนเป็นบัญชีละ 100 GB ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้างต้นจะมีผลกระทบกับบัญชีที่ใช้พื้นที่เกิน 100 GB ดังนี้

 • 1. ไม่สามารถเพิ่ม/แก้ไข เอกสารภายใน OneDrive ของตนเองได้

 • 2. ไม่สามารถใช้บริการอื่นๆ เช่น Microsoft Form ได้

 • 3. ** สำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า จะไม่สามารถรับ-ส่ง Email ผ่าน Outlook ได้

 • ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความเสียหายต่อข้อมูลและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทไมโครซอฟท์ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอให้ทุกท่านทำการตรวจสอบการใช้พื้นที่และโอนย้ายข้อมูลออกจาก OneDrive บน Microsoft 365 ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เหลือไม่เกิน 100 GB ภายในวันดังกล่าว

  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Service Desk 0-2470-9444 หรือ 111

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  สำนักคอมพิวเตอร์


  รายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดนโยบายจากบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft)

 • ๐ พื้นที่เก็บข้อมูลประกอบด้วย OneDrive, SharePoint, Microsoft Form, Email เฉพาะนักศึกษาและศิษย์เก่า


 • ๐ สามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของท่านได้ โดยเมื่อเข้า OneDrive จะอยู่บริเวณล่างสุดของเมนูทางด้านซ้ายดังนี้

 • 1.เข้า Microsoft 365 เลือก OneDrive

 • 2.คลิก App launcher ที่มุมบนด้านซ้าย เลือกดู App ทั้งหมด

 • 3.คลิกที่ Apps OneDrive

 • 4.จากหน้า OneDrive ให้สังเกตที่ด้านล่างสุดซ้ายมือ จะแสดงพื้นที่ เช่น 303.5 GB used of 5 TB (5%)


 • หมายเหตุ นโยบายการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2567 • กลับสู่ด้านบน