King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ครั้งที่ 1/2562เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแบ่งปันไอทีสู่โรงเรียนในชนบทและโครงการปันสุขสู่น้องโรงเรียนชนบท ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภายในกิจกรรมมีการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง รวมอุปกรณ์เครือข่ายโดยมี นายวิรัช วรภักดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

นอกจากนั้นยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายให้แก่ครูและนักเรียน จำนวน 61 คน มีการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงจัดกิจกรรมสันทนาการ บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์มีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน