King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

การขอ Reset Password (สำหรับบุคลากร)

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  1. 1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์ห้องฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

  2. 2. ติดต่อผ่านทางอีเมล์ กรุณาส่งอีเมล์มายัง ccsupport@kmutt.ac.th โดยใช้อีเมล์ส่วนตัวภายนอกส่งมา เช่น gmail, hotmail, yahoo เป็นต้น

  1. Subject : ให้ระบุว่า "ขอ Reset Password"
  2. ข้อความในอีเมล์ให้ระบุ : ชื่อ-นามสกุล, หน่วยงาน, หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง และอีเมล์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ทำการ Reset Password เช่น malee.kon@kmutt.ac.th

เมื่อได้รับอีเมล์แล้วจะทำการ Reset Password และตอบกลับอีเมล์ภายใน 1-2 วัน โดยไม่รวมวันหยุดราชการ


ตัวอย่างรูปแบบการกรอกข้อมูลขอ Reset Password


กลับสู่ด้านบน