King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

การติดตั้งและลงทะเบียนใช้งานระบบโทรศัพท์ Cloud PBX บน softphoneประชาสัมพันธ์การติดตั้งและลงทะเบียนใช้งานระบบโทรศัพท์ Cloud PBX ด้วย softphone ระยะที่ 2
ขณะนี้สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ส่งอีเมลแจ้งบัญชีผู้ใช้ (username/password) พร้อมคู่มือสำหรับใช้งานโทรศัพท์ Cloud PBX ด้วย softphone ในระยะที่ 1 และ 2 แล้วทุกท่านได้รับอีเมลแจ้งจำเป็นต้องติดตั้งและลงทะเบียน softphone บนเครื่องมือถือของท่าน ตามรายละเอียดในอีเมลที่ได้รับ เพื่อทดสอบบัญชีผู้ใช้ Cloud PBX ทั้งนี้ ไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ softphone เป็นการถาวรหรือไม่
โดยในระยะที่ 1 และ 2 ระบบ Cloud PBX (ใหม่) ทำงานอิสระแยกออกจากระบบเดิมและสามารถโทรหากันเองได้ แต่ไม่สามารถโทรติดต่อภายนอก(02)ได้ จนกว่าจะดำเนินการระยะที่ 3 แล้วเสร็จ

** จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านช่วยร่วมการทดสอบการใช้งานก่อนที่จะใช้ทดแทนระบบเดิม
คู่มือการติดตั้ง
| คู่มือการใช้งาน

วิดีโอสาธิตขั้นตอนการใช้งาน linkus


การเริ่มต้นการใช้งาน Linkus ครั้งแรก
การใช้งานทั่วไปของการโทรและสนทนา
การโทรและการจัดการสายเรียกเข้า
การใช้งานทั่วไปบน Webphone